Algemene Voorwaarden

  1. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de koper, zelfs wanneer de port ten onze laste is. De goederen worden beschouwd als afgehaald en aanvaard bij vertrek in onze magazijnen. De koper zal de goederen tijdens de lading moeten onderzoeken. Vanaf het vertrek ontzegt de koper zich iedere klacht betreffende de geleverde kwaliteit of uit welke hoofde het ook zij. De vervoerder en zijn chauffeur zijn alleen verantwoordelijk voor eventueel overgewicht, alsook voor de eventuele gevolgen hiervan. Elk voertuig dat onze gebouwen verlaat dient op straffe van alle mogelijke sancties degelijk afgedekt te worden.
  2. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. De koper is niet gerechtigd om, zolang de betaling niet volledig heeft plaatsgevonden, de goederen aan derden in pand te geven of als enige zekerheid aan derden over te maken, en hij is gebonden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning van de verkoper aan deze terug te geven, en dit op zijn kosten.
  3. Alle facturen zijn betaalbaar te Hoegaarden. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen betaalbaar netto contant binnen de tien dagen op de zetel van onze vennootschap, of via haar bankrekening vermeld op de factuur. Betalingen worden steeds geacht geschied te zijn ter voldoening van de oudste niet betwiste schuldvordering.
  4. De niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldag maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddelijk eisbaar. De verkoop zal eveneens van rechtwege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren.
  5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de verschuldigde sommen, zal de koper ten titel van forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, zonder ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2% per maand of gedeeltelijke maand vertraging. De intrest wordt berekend op de verschuldigde bedragen. Deze vergoeding is verschuldigd op eenvoudig schriftelijk verzoek, en het feit dat deze vergoeding gedurende een bepaalde tijd niet wordt opgeëist, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking.
  6. Bovendien wordt door partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat het nog verschuldigde bedrag zal verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van Euro 50,00, indien de factuur niet betaald wordt binnen de 10 dagen na het sturen van een ingebrekestelling, en dit buiten alle moratoire intresten en inningskosten.
  7. In geval van betwisting zijn alleen Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.